Warunki reklamacji

Procedury reklamacji szkoleń w placówce: Gabinety Lekarskie na Starówce

1. W sytuacji, kiedy Kursant(ka) nie jest zadowolona(y) z jakości przeprowadzonego przez nas Szkolenia ma możliwość wniesienia reklamacji.

2. Reklamację Kursant(ka) powinna złożyć do Gabinety Lekarskie na Starówce, w formie pisemnej, listem poleconym lub scanem wysłać ją na adres: mbbobojc@gmail.com w terminie maksymalnie 7 dni od realizacji usługi szkoleniowej.

3. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeśli ocena z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3,0 w skali od 1 do 8, uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na szkolenie wręczana do wypełnienia na koniec kursu każdej kursantce/kursantowi). Chcąc uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, dlatego wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 3.0., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.

4. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia wpływu do nas pisma.

5. Pismo reklamacyjne powinno zawiera : – dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko lub nazwę Firmy, adres, telefon i e-mail). – przedmiot reklamacji (zgłoszony problem, opis) – nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenia, – konkretne argumenty przemawiające za zasadnością reklamacji – propozycje formy zadośćuczynienia lub proponowany sposób rozwiązania reklamacji. Kursant/kursantka który składa reklamację może wnioskować o: ◦ bezpłatne, wyczerpujące dodatkowe materiały dydaktyczne ◦ bezpłatne miejsce na szkoleniu, o podobnej lub o tej samej tematyce ◦ zwrot kosztów usługi, jednak tylko w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji szkolenia bez wcześniejszego powiadomieniu uczestników, o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

6. Zakładamy, że Kursant(ka) oczekuje od nas, iż: – spełnione zostaną ustalone i założone z zamawiającym cele szkolenia, – trener poprowadzi zajęcia, integrując i aktywizując grupę uczestników szkolenia, – trener ma wiedzę merytoryczną, która jest niezbędna do przeprowadzenia szkolenia, – podczas trwania szkolenia, zrealizowane zostaną umówione treści tematyczne i zrealizowany będzie w pełni program i plan nauczania. – zostaną spełnione warunki ustnej lub pisemnej umowy, zawartej przez strony.

7. Zakładamy, że GLnS, oczekują od Kursanta(tki), iż: – Uczestnik szkolenia, w pełni zaangażuje się we wszystkie aspekty i procesy szkolenia, – Uczestnik dostosuje się do wspólnie na początku ustalonych zasad szkolenia, – Uczestnicy aktywnie będą brali udział we wcześniej wypracowanych przez trenera wiczeniach i zajęciach praktycznych – Uczestnik przyswoi sobie wiedzę wymaganą do egzaminu i zaliczy go pozytywnie. – Uczestnicy aktywnie włączą się w proces analizy potrzeb przed szkoleniem, co znacznie wpłynie na formę i kształt doprecyzowanego programu szkolenia.

8. Organizator ma prawo zmiany ustalonego terminu szkolenia, jednak nie później niż 14 dni przed datą jego rozpoczęcia, bez konsekwencji ze strony Zamawiającego (kursanta/kursantki).

9. W przypadku niedogodności dotyczących infrastruktury szkoleniowej (np. niedostępność gabinetów i sali szkoleniowej, brak podstawowego materiału i sprzętu do zabiegów, standard niezgodny z ustaleniami z zamawiającym, GLnS, są zobowiązane do zapewnienia uczestnikom, alternatywnego miejsca szkolenia. W przypadku braku takiego miejsca, Uczestnik szkolenia ma prawo rozpocząć procedurę reklamacyjną.

10. Reklamacja dotycząca jakości prowadzonego szkolenia, nie zostanie wszczęta, w przypadku gdy Kursantka/Uczestnik w pełni nie zaangażuje się w proces szkoleniowy, zgodny z oczekiwaniami określonymi w punkcie 7 niniejszych procedur.

11. W przypadku, gdy którykolwiek z oczekiwań pkt 7 nie zostanie zrealizowany z przyczyn wcześniej ustalonych, znanych Uczestnikowi/kursantce, ma ona prawo do reklamacji. UWAGI KOŃCOWE: Gabinety Lekarskie na Starówce, zastrzegają sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień wcześniej zawartej umowy. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 5, wyznaczymy uczestnikowi szkolenia 7 dniowy termin na uzupełnienie reklamacji, poprzez złożenie poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego.

Kontakt: Gabinety Lekarskie na Starówce Małgorzata Rodziewicz-Bobój Długa 88 67-200 Głogów NIP 693-182-45-51 tel. 601 179 744 mail: mbbobojc@gmail.com